Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2018 - 0002

  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, НАХОДЯЩИ СЕ В КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЖИТИЯ“ЕАД, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ УРЕДБИ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ УРЕДБИ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД В ГРАД ПЛОВДИВ.

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ УРЕДБИ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД В ГРАД СЛИВЕН.

 • Агенция по обществени поръчки • 10.10.2018г.

  Решение 872296 от дата 05.10.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка:


  Документация и образци:


  Покана за участие в процедура на договаряне до „Деник Лифт“ ЕООД:


  Покана за участие в процедура на договаряне до „ЕСК“ ООД:


  Покана за участие в процедура на договаряне до СД „Вертикал-111-Добрев и Сие“:


  18.10.2018г.

  Протокол на комисията за разглеждане на офертите:


  Доклад за Работата на комисията за разглеждане на офертите:


  Решение за определяне на изпълнители:


  15.11.2018г.

  Договор № 51 по Първа Обособена Позиция - Велико Търново:

  07.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №51 по Първа Обособена Позиция - Велико Търново :


  15.11.2018г.

  Договор № 50 по Трета Обособена Позиция - Сливен:

  07.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №50 по Трета Обособена Позиция - Сливен :