Студентски столове и общежития ЕАД

История на дружеството

„Студентски общежития и столове” ЕАД - София

          С Постановление № 2 от 20 юни 1949 година на Министерския съвет се създава Държавно предприятие „Студентски столове” към Комитета за наука, изкуство и култура. Същата година с Писмо № І-21807 от 31 декември 1949 година на КНИК, ДП „Студентски столове” става подведомствено на по-горната институтия. Целта на създаване на предприятието е обслужване на студентите, а именно столово хранене и ползване на студентско общежитие.
След една година с молба адресирана до КНИК под № 24 от 06 януари 1950 година ДП „Студентски столове” получава регистрация, което узаконява статутковото на дейностите, за което е създадено.


С Разпореждане № 233 на Комитета за стопанска координация от 17 май 1971 година се създава Стопанско предприятие „Студентски  общежития”, като към същото е съществувало и Помощно стопанство, в което са се отглеждали животни за студентските столове. По това време към предприятието е съществувал и отдел „Почивно дело”, който пък е създавал възможност на студентите да ползват с намаление почивни бази из страната.


С Разпореждане № 236 от 19 ноември 1973 година на Бюрото на Министерски съвет, считано от 01 януари 1974 година се създава Държавно предприятие „Студентски  общежития” в София с клонове във всички университетски градове. През 1976 година отново с Разпореждане № 145 от 5 август 1976 година на Бюрото на Министерски съвет се образува Обединено стопанско предприятие /ОСП/ „Студентски столове и общежития” – гр. София, считано от 01 юли 1976 година.


Новообразуваното предприятие ОСП”Студентски столове и общежития” поема активите и пасивите  към 01 юли 1976 година, както правата и задълженията на съществуващите до тогава две независими едно от друго предприятия СП „Студентски столове и общежития” и ДСП ”Студентски общежития”, които се прекратяват. От тогава до този момент, администрацията на ОСП „Студентски столове и общежития” се помещава в Бл. № 5 в Студентски град. В същата сграда функционира и Р-н „Студентски” на Столичната община, в който се извършва ежегодна регистрация на новозаписващите се студенти.


Под наименованието Обединено студентско предприятие „Студентски общежития и столове” съществува до 31 декември 1986 година, след което с Постановление № 9 на Министерски съвет се именува Стопанско обединение „Студентски общежития и столове” – гр. София


След девет години отново с Разпореждане на МС -  № 25 от 17 май 1995 година СО „Студентски столове и общежития” е преобразувано в ЕАД „Студентски столове и общежития”, като дружеството поема активите и пасивите на предшестващото Стопанско обединение. На 1 ноември 1995 година проф. Илчо Димитров, в качеството му на представител на едноличния собственик на капитала в ЕАД „Студентски столове и общежития”, разглежда предложението на Съвета на директорите относно създаването на клонове на дружеството и на основание Чл. 8, ал.1, т.12 от Устава на ЕАД „Студентски столове и общежития” взема решение за откриване на такива на акционерното дружество в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Свищов, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол, Хасково, като определя предмета на дейността: експлоатация и стопанисване на студентските столове, общежития, бюфети, клубове и други заведения за обществено хранене, търговия и културен отдих, както и отдаването им под наем. В същото време се задължават да поемат всички активи и пасиви на СО ”Студентски столове и общежития” към датата на вписване в Търговския регистър.
През 1997 година с Разпореждане № 80 на Министерския съвет от 7 август 1997 година се намалява капитала на „Студентски столове и общежития” ЕАД – София и се предоставя за безвъзмездно стопанисване и управление на държавните висши училища.


От тогава към днешна дата под шапката на „Студентски столове и общежития” ЕАД – гр. София са клоновете Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол. В София „Студентски столове и общежития” ЕАД отговаря за стопанисването на Бл. № 19, Бл. № 58, вх. А, вх. Б, вх. В и стол № 147, известен още като „Златната ябълка”. Едноличен собственик на капитала на новосъздаденото дружество е Министерството на образованието и науката.