Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 22.06.2017г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

  ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД “

  ПО ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.220 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Работни Образци и Приложения:

  Краен Срок за получаване на офертите: 30.06.2017 г. Час: 16:00 часа


  29.06.2017г. Разяснение по техническата спецификация.


  03.07.2017г. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти.

  Краен Срок за получаване на офертите: 07.07.2017 г. Час: 16:00 часа


  20.07.2017г. Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти:


  09.08.2017г. Договор по Първа Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Втора Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Трета Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Четвърта Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Пета Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Шеста Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Седма Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Осма Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  09.08.2017г. Договор по Девета Обособена Позиция.

  09.08.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.