Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2015 - 0004

  "Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД

  в град ШУМЕН по шест обособени позиции:

  1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА";

  2. "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ";

  3. "ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ";

  4. "БАКАЛИЯ, КОНСЕРВИ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ";

  5. "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";

  6. "ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".

 • Агенция по обществени поръчки

 • 20.11.2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по процедурата за доставка на хранителни продукти за клон Шумен

  Позиция 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА":

  Позиция 2. "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ":

  Позиция 3. "ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ":

  Позиция 4. "БАКАЛИЯ, КОНСЕРВИ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ":

  Позиция 5. "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ":

  Позиция 6. "ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ":


  22.11.2016 г.

  Договор за възлагане на обществена поръчка по процедурата за доставка на хранителни продукти за клон Шумен

  Договор:

  Позиция 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА":

  Позиция 2. "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ":

  Позиция 3. "ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ":

  Позиция 4. "БАКАЛИЯ, КОНСЕРВИ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ":

  Позиция 5. "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ":

  Позиция 6. "ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ":


  21.04.2016 г.

  Решение за класиране на участниците и избор на изпълнители по процедурата за храни за клон Шумен

  Решение:

  Протокол:

  Оценителна таблица:

  Приложение2:

  Приложение3:

  Приложение4:

  Приложение5:

  Приложение6:

  Приложение7:


  13.04.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовите предложения по процедурата за храни за клон Шумен

  Съобщение:


  12.02.2016г. Писмо до участниците по процедурата за доставка на хранителни продукти клон Шумен


  12.02.2016г. Протокол № 1 по процедурата за доставка на хранителни продукти клон Шумен


  06.01.2016г. Отговор на въпрос по процедурата за храни за клон Шумен


  04.01.2016г. Справка за възстановени гаранции по процедурата за доставка на храни за клоновете

  Писмо

  Справка


  09.12.2015г.

  Обявление 701595 от 09.12.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка:

  Решение 701596 от 09.12.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка:

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/01/2016 16:00