Студентски столове и общежития ЕАД

 • П О К А Н А

  ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

  от 14.05.2020г.


  Решение № 44 за прекратяване на Процедурата за избор на доставчик на обществена поръчка :

  П О К А Н А за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

  Документация:

  Техническа спецификация и образци:


  02.06.2020г.

  Протокол № 1 на Комисията за избор на изпълнител:


  29.06.2020г.

  Договор №82 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Втора Обособена Позиция - за обект в град Сливен:


  29.06.2020г.

  Договор №83 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Четвърта Обособена Позиция - за обект в град Ямбол:


  29.06.2020г.

  Договор №84 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Първа Обособена Позиция - за обект в град Русе:


  29.06.2020г.

  Договор №85 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Трета Обособена Позиция - за обект в град Стара Загора:


  20.01.2022г.

  Обявление за приключени изпълнени договори в срок по поръчка за доставка на хигиенни материали: