Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2020 - 0001

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕБЕЛНИ МОДУЛИ ЗА

  ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, по 3 обособени позиции:

  ОПИСАНИЕ: Изпълнителите, сключили рамкови споразумения в резултат на поръчката,

  следва да разполагат с готовност да сключат и изпълнят договори за обществена поръчка,

  с които се възлага извършването на доставки на следните видове мебели:

  1. Легло с механизъм за повдигане за еднолицев матрак, стъпващ върху луба;

  2. Еднолицев матрак за легло с механизъм;

  3. Контейнер на колела – 3 /три/ чекмеджета, без заключване;

  4. Гардероб двукрил;

  5. Надстройка за двукрил гардероб;

  6. Стенен шкаф – етажерка /без врати/;

  7. Работно бюро;

  8. Работен стол;

  9. Стенна закачалка;

  10. Стояща закачалка.  Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули за

  обзавеждане на студентски общежития, находящи се на територията на

  районите за планиране Северен централен и Североизточен; "


  Място на изпълнение на поръчката са общежитията, попадащи в териториалния обхват на първа обособена позиция, в следните градове:

  гр. Русе, гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Шумен  Обособена позиция № 2 – „ Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули за

  обзавеждане на студентски общежития, находящи се на територията на Югоизточния район за планиране"


  Място на изпълнение на поръчката са общежитията, попадащи в териториалния обхват на втора обособена позиция, в следните градове:

  гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. Стара Загора  Обособена позиция № 3 – „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули за

  обзавеждане на студентски общежития, находящи се на територията на

  районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен "


  Място на изпълнение на поръчката са общежитията, попадащи в териториалния обхват на трета обособена позиция, в следните градове:

  гр. София-град, гр. Пловдив, гр. Хасково • Агенция по обществени поръчки

 • 03.04.2020г.

  Решение 970308 от 03.04.2020г.:


  Обявление 970318 от 03.04.2020г.:


  Документация и Образци:


  Единен европейски документ за обществени поръчки ( ЕЕДОП ):


  Отговор на въпрос 1:


  27.04.2020г.

  Отговор на въпрос 2:


  22.05.2020г.

  Отговор на въпрос 3:


  Краен срок за подаване на оферти : 28.05.2020 / 16:00 часа


  16.07.2020г.

  Протокол №1 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:


  03.08.2020г.

  Съобщение за заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения от офертите,:


  13.08.2020г.

  Искане към „АМО“ЕООД за подробна писмена обосновка:


  13.08.2020г.

  Искане към "ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД за подробна писмена обосновка:


  01.09.2020г.

  Протокол №2 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:


  Справка Приложение към Протокол №2 за оценяване на техническите предложения:


  Протокол №3 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:


  Справка към Протокол №3 за класиране на участниците:


  Доклад от заседанието на комисията за разглеждане и оценка на офертите:


  Решение за избор на изпълнители по три обособени позиции на откритата процедура:


  27.10.2020г.

  Информация за сключените рамкови договори за доставка на мебели:

  Договор №86 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ по Обособена позиция № 1:

  Договор №87 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ по Обособена позиция № 2:

  Договор №88 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ по Обособена позиция № 3:


  06.11.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Декларация, Количествена спецификация и Образци :


  12.11.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  13.11.2020г.

  Договор №90 по Рамково споразумение № 86/30.09.2020 г., за доставка на мебели за обект в гр.Русе:

  01.12.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №90 за доставка на мебели за обект в гр.Русе :

  03.12.2020г.

  Обявление за приключване на договор №90 за доставка на мебели за обект в гр.Русе:


  18.02.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Количествено-стойностна сметка ,за доставка на мебели по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:


  24.02.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  23.03.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №96 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:

  Договор №96 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе :

  02.04.2021г.

  Обявление за приключване на договор №96 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр.Русе:


  05.07.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:

  Декларация, Количествена спецификация и Образец за обект в гр. Велико Търново:

  08.07.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:

  04.08.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №100 за доставка на мебели за обект в Велико Търново :

  Договор №100 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:

  22.11.2021г.

  Обявление за приключване на договор №100 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект в гр. Велико Търново:  08.07.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №88/30.09.2020г за СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  Количествена спецификация, Декларация и Образец по Рамково споразумение №88/30.09.2020г за СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  16.07.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №88/30.09.2020г за СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №88/30.09.2020г за СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №88/30.09.2020г за СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  19.08.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №101 за доставка на мебели за обект СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив :

  Договор №101 по Рамково споразумение №88/30.09.2020г за обект СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:

  23.11.2021г.

  Обявление за приключване на договор №101 по Рамково споразумение №88/30.09.2020г за обект СО „Чайка 2“ клон в гр. Пловдив:  03.08.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора:

  Декларация, Количествена спецификация и Образец по Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора:

  18.08.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора:

  29.09.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №102 за доставка на мебели за обект в Стара Загора, СО блок №3 :

  Договор №102 по Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора, СО блок №3:

  23.06.2022г.

  Обявление за приключване на договор №102 по Рамково споразумение №87/30.09.2020г за обект в гр. Стара Загора, СО блок №3:  24.09.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Количествена спецификация, Декларация и Образец по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, Студентско общежитие, блок №3:

  05.10.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  03.11.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №104 за доставка на мебели за клон в гр. Шумен, СО,блок №3 :

  Договор №104 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  29.03.2022г.

  Обявление за приключване на договор №104 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:  20.01.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Количествено-стойностна сметка ,за доставка на мебели по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  28.01.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  31.01.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №109 за доставка на мебели за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе :

  Договор №109 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  28.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №109 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:  25.03.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Количествено-стойностна сметка ,за доставка на мебели по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:


  11.04.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе

  13.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №112 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  Договор №112 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:

  28.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №112 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект Студентско общежитие, блок № 6 в гр.Русе:  24.03.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Количествено-стойностна сметка ,за доставка на мебели по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:


  11.04.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  13.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №111 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  Договор №111 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":

  28.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №111 по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за обект клон гр.Габрово,Студентско общежитие, блок 2,"Баждар":  30.09.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Количествена спецификация за необходимите мебели по Рамково споразумение №86/30.09.2020г за клон в гр. Шумен, СО,блок №3:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец: