Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287-2020-0002

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КОРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ.

  Открита процедура от 10.06.2020г.

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 16:00

 • Агенция по обществени поръчки

 • 15.06.2020г.

  Обявление 981835 :

  Решение 981825 :

  Документация:

  Единен Европейски Документ за Обществена Поръчка ( ЕЕДОП ) :

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 16:00


  13.08.2020г.

  Протокол №1 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:


  08.09.2020г.

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения по поръчката за доставка на ел. енергия:


  15.09.2020г.

  Искане за представяне на обосновка на предложената цена от „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД:

  Искане за представяне на обосновка на предложената цена от „КУМЕР“ООД:

  Искане за представяне на обосновка на предложената цена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“АД:


  28.09.2020г.

  Протокол №2 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:

  Протокол №3 на комисията за разглеждане и оценка на офертите:

  Доклад от заседанието на комисията за разглеждане и оценка на офертите:

  Решение за избор на изпълнител по откритата процедура за доставка на Ел.Енергия:


  03.11.2020г.

  ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ:


  18.02.2021г.

  РЕШЕНИЕ № 60 на Комисията за защита на конкуренцията ПО ОБЖАЛВАНЕ:

  Покана за сключване на договора за доставка на ел. енергия:


  15.03.2021г.

  РЕШЕНИЕ № 21 / 15.03.2021г за избор на изпълнител по откритата процедура за доставка на Ел.Енергия:


  28.04.2021г.

  Информация за сключен договор №99 за доставка на Ел.Енергия:

  Договор №99 за доставка на Ел.Енергия за нуждите на СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД: