Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 10.12.2019г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

  ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД “

  ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.232 / 10.12.2019 г. за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Техническа спецификация и образци:


  Краен Срок за получаване на офертите: 23.12.2019 г. Час: 16:00 часа


  27.12.2019г.

  Oбявлението за удължаване на срока за подаване на оферти за доставка на пластмасови изделия за еднократна употреба:


  Краен Срок за получаване на офертите: 03/01/2020 г. Час: 16:00 часа


  22.01.2020 г.

  Договор № 57/16.01.2020 г. по Първа Обособена Позиция - Велико Търново:


  22.01.2020 г.

  Договор № 58/16.01.2020 г. по Втора Обособена Позиция - Габрово:


  22.01.2020 г.

  Договор № 59/16.01.2020 г. по Трета Обособена Позиция - Пловдив:


  22.01.2020 г.

  Договор № 60/16.01.2020 г. по Четвърта Обособена Позиция - Русе:


  22.01.2020 г.

  Договор № 61/16.01.2020 г. по Пета Обособена Позиция - Сливен:


  22.01.2020 г.

  Договор № 62/16.01.2020 г. по Шеста Обособена Позиция - Стара Загора:


  22.01.2020 г.

  Договор № 63/16.01.2020 г. по Седма Обособена Позиция - Ямбол:


  22.01.2020 г.

  Договор № 64/16.01.2020 г. по Осма Обособена Позиция - Шумен:


  03.09.2021г.

  Обявление за приключване на договор за Обществена Поръчка за доставка на пластмасови изделия: