Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2019 - 0002

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД

  ПРЕДМЕТЪТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ДОСТАВКА НА РАЗНООБРАЗНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБОСОБЕН В ОСЕМ ПОЗИЦИИ:

  1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Велико Търново;

  2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Габрово“;

  3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Пловдив“;

  4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Русе“;

  5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на хранителни продукти за студенски стол към клона в гр. Сливен“;

  6. Обособена позиция № 6 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Стара Загора“;

  7. Обособена позиция № 7 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Ямбол“.

  8. Обособена позиция № 8 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Шумен“;

 • Агенция по обществени поръчки

 • 21.10.2019г.

  Решение 91 от 10.10.2019г.:


  Обявление 939121 от 16.10.2019г.:


  Документация, Техническа спецификация, Методика на оценката и Образци:


  Единен европейски документ за обществени поръчки ( ЕЕДОП ):


  11.11.2019г.

  Отговор на въпрос по документацията.:


  Краен срок за подаване на оферти : 21.11.2019 / 16:00 часа


  06.12.2019г.

  Протокол №1 от заседанието на Комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :


  21.01.2020г.

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти.:


  17.02.2020г.

  Протокол №2 от заседанието на Комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :

  Протокол №3 от заседанието на Комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :

  Класиране по обособена позиция 1 :

  Класиране по обособена позиция 3 :

  Класиране по обособена позиция 4 :

  Класиране по обособена позиция 5 :

  Класиране по обособена позиция 6 :

  Класиране по обособена позиция 7 :

  Класиране по обособена позиция 8 :

  Справка по чл.72 :

  Доклад от заседанието на Комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :

  Решението за избор на изпълнители :


  28.04.2020г.

  Обявление за сключени договори по обществената поръчка:


  Договор №66 по Първа обособена позиция - към клона в гр. Велико Търново:


  Договор №67 по Втора обособена позиция - към клона в гр. Габрово:


  Договор №68 по Трета обособена позиция - към клона гр. Пловдив:


  Договор №69 по Четвърта обособена позиция - към клона в гр. Русе:


  Договор №70 по Пета обособена позиция - към клона в гр. Сливен:


  Договор №71 по Шеста обособена позиция - към клона в гр. Стара Загора:


  Договор №72 по Седма обособена позиция - към клона в гр. Ямбол:


  Договор №73 по Осма обособена позиция - към клона в гр. Шумен: