Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2019 - 0001

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД

  ПРЕДМЕТЪТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ДОСТАВКА НА РАЗНООБРАЗНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБОСОБЕН В СЕДЕМ ПОЗИЦИИ:

  1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Велико Търново;

  2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Габрово“;

  3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Пловдив“;

  4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Русе“;

  5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на хранителни продукти за студенски стол към клона в гр. Сливен“;

  6. Обособена позиция № 6 – „Доставка на хранителни продукти за студентските столове към клона в гр. Стара Загора“;

  7. Обособена позиция № 7 – „Доставка на хранителни продукти за студентски стол към клона в гр. Ямбол“.

 • Агенция по обществени поръчки

 • 01.04.2019г.

  Решение 904884 от 29.03.2019г.:


  Обявление 904889 от 29.03.2019г.:


  Идентификатор на Обявлението:


  Документация, Техническа спецификация и Образци:


  Единен европейски документ за обществени поръчки ( ЕЕДОП ):


  Решение за промяна в Обявлението:


  Краен срок за подаване на оферти : 07.05.2019 / 16:00 часа


  17.05.2019г.

  Обжалване на Решение №31 / 25.03.2019г.:

  на Изпълнителният Директор за откриване на процедура по ЗОП.


  29.05.2019г.

  Определение №621/23.05.2019 на КЗК по жалбата за доставка на хранителни продукти :


  18.06.2019г.

  Протокол №1 от заседанието на Комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :


  03.07.2019г.

  РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ:


  22.07.2019г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: