Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2018 - 0003

  СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД, ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 • Агенция по обществени поръчки • 05.11.2018г.

  Обявление 876458 от 02.11.2018г. за обществена поръчка:

  Решение 876491 от 02.11.2018г. за обществена поръчка:

  Документация, Техническа спецификация и Образци:

  Краен Срок за получаване на офертите: 13.12.2018г. Час: 16:00 часа


  22.01.2019г.

  Протокол №1 на комисията за извършване на подбор,

  разглеждане и оценка на офертите и класиране за обществената поръчка:

  Единен Европейски Документ за Обществена Поръчка ( ЕЕДОП ):

  Единен Европейски Документ за Обществена Поръчка ( ЕЕДОП ) в XML формат:


  06.02.2019г.

  Информация за открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения от офертите,

  подадени за участие за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка:


  14.02.2019г.

  Протокол №2 на Комисията назначена със заповед № 124 от 17.12.2018г.

  за разглеждане на офертите за участие в открита процедура по ЗОП :


  Протокол №3 на Комисията назначена със заповед № 124 от 17.12.2018г.

  за разглеждане на офертите за участие в открита процедура по ЗОП :


  Доклад от работата на Комисията за извършване на подбор на участниците и

  разглеждане и оценка на офертите и класиране в открита процедура по ЗОП :


  Решение № 19 /14.02.2019г. за класиране и определяне на изпълнителите на обществената поръчка:


  09.04.2019г.

  Обявление за възложена обществената поръчка и сключени договори:

  РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 по обособена позиция №1:

  РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53 по обособена позиция №2:

  РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 по обособена позиция №3:


  09.04.2019г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54:

  Документация :


  19.04.2019г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по

  изпратена покана от Възложителя по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране

  на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54:

  Решение за определяне на изпълнител по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54:


  15.05.2019г.

  Договор №55 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София,

  Студентско общежитие - блок №58, входове:А, Б и В. :


  03.07.2019г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител:

  Документация/Количествена сметка::


  15.07.2019г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по

  изпратена покана от Възложителя по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за Обект: гр. Пловдив:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

  по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за Обект: гр. Пловдив:

  Решение за определяне на изпълнител по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за Обект: гр. Пловдив,:


  30.07.2019г.

  Информация за сключения договор за СМР в клон Пловдив:

  Предлагана цена за сключване на конкретен договор:

  Договор №56 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обекти в град Пловдив:


  19.08.2019г.

  Информация за изпълнен договор №55 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София,

  Студентско общежитие - блок №58, входове:А, Б и В. :


  13.09.2019г.

  Информация за изпълнен договор №56 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция,

  обект в гр.Пловдив, Студентско общежитие - "Чайка 1". :


  18.02.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52:

  Документация :


  26.02.2020г.

  Протокол на Комисията за за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти :

  Доклад от работата на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти :

  Решение №23 /26.02.2020г. за класиране и избор на потенциални изпълнители по сключено рамково споразумение:


  04.03.2020г.

  Обявление за възложена обществената поръчка и сключен договор:

  Договор №65 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за първа обособена позиция - за обект в град Габрово:


  28.04.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект в гр.Шумен:

  Документация :


  13.05.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект в гр.Шумен:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019 г:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект в гр.Шумен :


  14.05.2020г.

  Обявление за приключване на договор №65 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за първа обособена позиция - за обект в град Габрово:


  27.05.2020г.

  Обявление за възложена обществената поръчка и сключен договор:

  Договор №80 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 по първа обособена позиция - за обект в град Шумен:

  12.06.2020г.

  Обявление за приключване на договор №80 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 по първа обособена позиция - за обект в град Шумен:


  03.06.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител:

  Документация/Количествена сметка :


  08.06.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за обект в гр.София - Студентско Общежитие Бл.19:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за обект в гр.София - Студентско Общежитие Бл.19:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за обект в гр.София - Студентско Общежитие Бл.19:  29.06.2020г.

  Обявление за възложена обществената поръчка и сключен договор:

  Договор №81 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  03.12.2020г.

  Обявление за приключване на договор №81 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:  27.10.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален изпълнител по Рамково споразумение №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе:

  Декларация/Количествена сметка :


  03.11.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе:

  09.11.2020г.

  Договор №89 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе, Студентски блок №6 :

  01.12.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №89 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект в гр.Русе, Студентски блок №6 :


  18.11.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №54/15.03.2019 г. за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект Общежитие „Чайка 2“ в гр.Пловдив:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  27.11.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“:

  04.12.2020г.

  Договор №91 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“ :

  22.12.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №91 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“ :

  02.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №91 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за обект в гр.Пловдив,Общежитие „Чайка 2“ :  25.11.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект СО бл.1-3 в клон Стара Загора:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  04.12.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3:

  08.01.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №92 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3 :

  10.01.2021г.

  Договор №92 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №53/15.03.2019г клон в гр. Стара Загора, Студентско общежития, блок № 1-3 :  03.12.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  10.12.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  19.01.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №93 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:

  Договор №93 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3 :

  14.04.2022г.

  Обявление за приключване на договор №93 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за обект гр.Шумен, Студентско общежитие, блок № 3:  10.12.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект град София, Студентско общежитие, БЛОК № 58:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец, БЛОК № 58:

  17.12.2020г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София:

  19.01.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №94 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София,БЛОК № 58:

  Договор №94 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София,БЛОК № 58 :

  14.03.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №94 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54 за трета обособена позиция - за обект в град София,БЛОК № 58:  21.12.2020г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект в гр.Велико Търново:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект в гр.Велико Търново:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект Студентско Общежитие блок №1 гр.Велико Търново:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец, Студентско Общежитие блок №1 гр.Велико Търново:

  14.01.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  15.02.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №95 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Договор №95 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  02.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №95 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:  16.08.2021г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Количествено-стойностна сметка , за проектиране и изпълнение на дейности по СМР,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  25.08.2021г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 ,за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  28.09.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №103 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  Договор №103 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:

  02.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №103 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52 за обект Студентско Общежитие блок №1 в гр.Велико Търново:  18.01.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  Оферта - Oбразец за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №54/15.03.2019 г. за Студентско Общежитие „Чайка 3“в гр.Пловдив:

  Количествено-стойностна сметка , за покривни работи за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец:

  01.02.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  14.03.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - сключен договор №110 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  Договор №110 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:

  28.04.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №110 по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие „Чайка 3“ в гр.Пловдив:  22.08.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:

  Количествено-стойностна сметка , за извършване на СМР дейности в Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец за Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:

  19.09.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №52/15.03.2019г за Студентско Общежитие-4, Сектор В, клон гр.Русе:  22.08.2022г.

  Покана за подаване на оферта за сключване на договор по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие Блок19, гр. София:

  Количествено-стойностна сметка , за Подмяна на Абонатна станция в Студентско Общежитие Блок19, гр. София:

  Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП – образец за Студентско Общежитие Блок19, гр. София:

  26.09.2022г.

  Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие Блок19, гр. София:

  Доклад на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, съгласно РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие Блок19, гр. София:

  Решение за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №54/15.03.2019г за Студентско Общежитие Блок19, гр. София: