Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 08.08.2018г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ,ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

  ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД “

  ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.173 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Работни Образци и Приложения:

  Краен Срок за получаване на офертите: 10.09.2018 г. Час: 16:00 часа


  Разяснение относно питане за работните образци:


  Работни Образци в Doc формат:


  Отговор относно запитване по Приложение №12:


  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока:


  Краен Срок за получаване на офертите: 17.09.2018 г. Час: 16:00 часа


  25.09.2018г.

  Протокол от заседанието на Комисия за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти:


  17.10.2018г. Договор №34 по Първа Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №35 по Втора Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №36 по Трета Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №37 по Четвърта Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №38 по Пета Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №39 по Шеста Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №40 по Седма Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №41 по Осма Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №42 по Девета Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  17.10.2018г. Договор №43 по Десета Обособена Позиция.

  17.10.2018г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.