Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 31.07.2018г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

  ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД “

  ПО ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.167 / 31.07.2018 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Техническа спецификация:

  Краен Срок за получаване на офертите: 08.08.2018 г. Час: 16:00 часа


  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока:

  Срок за получаване на оферти 13.08.2018 г., до 16:00 часа.

  Отваряне на оферти – 14.08.2018 г., 10:00 часа.


  20.09.2018г. Договор № 25 / 23. 08.2018 г. по Първа Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 26 / 23. 08.2018 г. по Втора Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 27 / 23. 08.2018 г. по Трета Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 28 / 23. 08.2018 г. по Четвърта Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 29 / 23. 08.2018 г. по Пета Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 30 / 23. 08.2018 г. по Шеста Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 31 / 23 .08.2018 г. по Седма Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 32 / 23. 08.2018 г. по Осма Обособена Позиция.


  20.09.2018г. Договор № 33 / 23. 08.2018 г. по Девета Обособена Позиция.