Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 31.07.2017г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ,ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ,

  ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД “

  ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.257 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Работни Образци и Приложения:

  Краен Срок за получаване на офертите: 08.08.2017 г. Час: 16:30 часа


  03.08.2017г. Разяснение по техническата спецификация.


  04.08.2017г. Разяснение по техническата спецификация.


  09.08.2017г. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти.


  Краен Срок за получаване на офертите: 14.08.2017 г. Час: 16:30 часа


  21.08.2017г.

  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти:


  28.09.2017г. Договор по Първа Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Втора Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Трета Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Четвърта Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Пета Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Шеста Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Седма Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Осма Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Девета Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.


  28.09.2017г. Договор по Десета Обособена Позиция.

  28.09.2017г. Ценово предложение и Техническа Спецификация.