Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП:

  от 22.12.2017г.

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ,

  НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ПРЕЗ 2018 Г.“


  Обява №.366 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Техническа спецификация:

  Работни Образци и Приложения:

  Краен Срок за получаване на офертите: 02.01.2018 г. Час: 16:00 часа


  09.01.2018г.

  Протокол от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти:


  22.02.2018г.

  Договор №22 за " Извършване на услуги по Абонамента и текуща поддръжка на асансьорни уредби "