Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287-2017-0001

  Открита процедура от 05.07.2017г.

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ,СОБСТВЕНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД.

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2017 16:00

 • Агенция по обществени поръчки

 • 05.07.2017г.

  Обявление 794167 :

  Решение 794164 :

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2017 16:00


  10.08.2017г.

  Съобщение на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите предложения:


  21.08.2017г.

  Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти:


  21.08.2017г.

  Протокол №2 на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти:


  21.08.2017г.

  Протокол №3 на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти:


  21.08.2017г.

  Доклад на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти:


  21.08.2017г.

  Решение:


  24.10.2017г.

  Обявление за възложена поръчка.:

  Договор за доставка на нетна активна електрическа енергия.:

  Техническа Спецификация:


  06.02.2019г.

  Допълнително споразумение за изменение на договор №20 /28.09.2017г.:


  28.06.2021г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №20 /28.09.2017г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: